2023-11-08 05:45Pressmeddelande

MHRF: EU-förslag hotar fordonshobbyn och det rullande kulturarvet!

Många ägare riskerar att drabbas av att bli fråntagna sitt ägande om deras fordon klassas som skrot – utan ersättning!EUs ELV-förordning hotar rullande kulturarv, MHRF varnar för att detta kan bli slutet för fordonshobbyn.

EU-kommissionen förslag, där dagens ELV-direktiv (End of Life Vehicle) ska ersättas med en förordning, kan enligt Motorhistoriska Riksförbundet innebära långtgående konsekvenser för alla fordonsägare med omfattande negativa effekter för bevarandet och ägandet av alla former av entusiastfordon.

– Klassas ditt fordon som skrot kan ägandet fråntas dig – utan ersättning! sammanfattar Jan Tägt, MHRFs sakkunnige inom fordon och regelverk, framtiden om EU-förslaget går igenom.

– I slutändan innebär detta förslag ett allvarligt hot mot bevarandet och användandet av det rullande kulturarvet, tilllägger Malin Erlfeldt, MHRFs sakkunniga inom kulturarvsfrågor. Det kan innebära att få fordon i framtiden alls blir historiska.

De anser att den legitima handeln såväl inom unionen, som utanför unionen, och inom varje medlemsstat kommer att påverkas negativt av den föreslagna ELV-förordningen. I första hand när det gäller köp, försäljning och rätten till var och ens egendom. Det berör fordon, dess delar och komponenter liksom när dessa genomgår reparation, renovering, restaurering, konservering, eller ändras, är uppbyggda, ombyggda, amatörbyggda eller avsedda för tävling.

Förslaget kommer på ett icke proportionellt sätt få konsekvenser för fordonsägare och de ekonomiska aktörerna, enskilda som juridiska personer. Sannolikheten att det som beskrivs som illegal hantering av fordon skulle minska tack vare en ny förordning ser MHRF som osannolik. De som drabbas är i stället de som har ett ärligt och legitimt syfte med sitt fordonsinnehav.

Ägarnas syfte ska vara avgörande

Särskilt förvånande är bilagan till förordningen som är svårtillämpbar då den bygger på Correspondence Guideline no 9 från 2011. Den vägledning som 2017–2021 ledde fram till fem miljödomar i Sverige rörande import och utförsel av fordon där Mark- och miljööverdomstolen fastslog att fordonen inte var avfall, vilket tillsynsmyndigheterna ansett. Ett avgörande domskäl var ägarnas syfte med fordonsinnehavet. Det senare har överhuvudtaget inte beaktats i EUs förslag.

MHRFs remissvar till Regeringskansliet

I Motorhistoriska Riksförbundets remissvar till Regeringskansliet gällande EU-kommissionens förslag på förordning om cirkularitetskrav för fordonsdesign och om hantering av uttjänta fordon konstateras följande:

  • förslaget från kommissionen är omfattande, komplicerat och konsekvenserna kan svårligen överblickas
  • förslaget bör i sin helhet omarbetas

Klicka här för att läsa MHRFs hela remissvar inklusive bilagor.Om Motorhistoriska Riksförbundet

För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.


Kontaktpersoner

Malin Erlfeldt
Presskontakt/Sakkunnig inom kulturarvsfrågor MHRF
Malin Erlfeldt
Jan Tägt
Sakkunnig inom fordon- och regelverk MHRF
Jan Tägt